คู่มืองานงบประมาณและแผน

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน90.6 KiB1
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์22.4 KiB1
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง29.0 KiB1
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 81.5 KiB1
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.5 KiB1
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB1
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB1
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง112.8 KiB1
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ 283.6 KiB1

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
หน้าปก2.5 MiB38
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะ396.8 KiB146
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 66119.0 KiB32
งบหน้าเงินรายได้ 6632.8 KiB53
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25661.0 MiB36
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี (66-70)82.9 KiB65
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (66-70)36.4 KiB31
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB37
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB24
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป115.5 KiB34
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB28
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์82.0 KiB34
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB17
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB17
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB34
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน266.3 KiB63

 

คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566173.9 KiB202
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง1 ถึง 10143.0 KiB28
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ_66102.0 KiB17
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66102.5 KiB16
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป_66103.0 KiB27
แบบฟอร์ม ง7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4จุด0_66154.5 KiB17
แบบฟอร์ม ง7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.0 KiB39
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566353.0 KiB31
แผ่นแทรก12.2 KiB20
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 66154.4 KiB37

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์250.7 KiB131
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง80.3 KiB31
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB15
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์81.5 KiB39
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB16
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB52
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB29
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB18
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB22

 

คู่มือคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2565 (คณะ-วิทยาลัย)

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้32.5 KiB30
เชื่อมโยง ยุท 2 วิจัย18.5 KiB42
ทบทวนเกณฑ์จัดสรรเงินรายได้ ปี 2565306.0 KiB27
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565246.1 KiB18
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB23
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB17
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์66.5 KiB63
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.5 KiB55
แบบฟอร์ม ง7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB27
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ105.0 KiB19
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB21
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB21
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25651.0 MiB31
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 65119.0 KiB47
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 256516.2 KiB16
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี109.1 KiB58
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี25.3 KiB65

 

คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565133.1 KiB159
form1_10136.0 KiB22
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65103.5 KiB21
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65102.0 KiB15
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65102.0 KiB20
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_65156.0 KiB49
แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.2 KiB21
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565341.5 KiB47
แผ่นแทรก12.5 KiB32
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65103.9 KiB21
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65 (ต่อ)63.9 KiB28

 

คำขอ งปม. รายจ่าย 65 (งบลงทุน)

NameSizeHits
NameSizeHits
เกณฑ์ราคากลาง817.8 KiB19
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB36
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์3.0 MiB20
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ 65 ง480.0 KiB14
รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ง583.0 KiB61
สรุปภาพรวม23.5 KiB25
สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง6533.2 KiB114
หลักเกณฑ์48.7 KiB192
หัวข้อล่าง TOR42.2 KiB26

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB25
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.0 KiB23
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB23
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB17
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64103.5 KiB17
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB54
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2564412.8 KiB62
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB28

 

เว็บไซต์เก่า