เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB25
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB28
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB37
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB41
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB25
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB37
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB28
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB31
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB22
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB501
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB20
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB25
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB19
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB21
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB16
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB15
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB31
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB20
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB20
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB31
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB19
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB24
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB26
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB24
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB25
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB13
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB14
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว791.4 KiB61
เว็บไซต์เก่า