ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB70
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB67
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB53
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB46
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB80
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB35
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB159
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB92
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB29
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB36
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB45
ลิทธิวันลา294.5 KiB105
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB89
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB67
เว็บไซต์เก่า