สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก North China University of Technology ประเทศจีน
2 กรกฎาคม 2024
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการ IEEE IEEM 2024 (วาระที่5)
4 กรกฎาคม 2024