สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาเข้าร่วมในรายการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ “The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships”
5 กรกฎาคม 2024
ประชุมวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมการศึกษา 1/2567
5 กรกฎาคม 2024