สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศูนย์สอบของสถาบันคุณวิชาชีพ  ได้จัดสอบสาขาวิชาชีพ ณ อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ
7 กรกฎาคม 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ วารสาร Journal of Management Analytics
9 กรกฎาคม 2024