เรามุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการตลาด และมีศักยภาพที่เหมาะกับตลาดงานในยุคดิจิตอล โดยผู้เรียนจะได้รับการเสริมทักษะเชิงวิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ เรายังเน้นเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงฝึกทักษะความคิดและการนำเสนองานอย่างเป็นระบบ หลังจบหลักสูตร นักศึกษาของเราจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จในหลายวิชาชีพ อาทิ สายงานผู้บริหารด้านการตลาด การขาย การจัดซื้อ การวิจัยตลาด การโฆษณาและบริหารตราสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจ ฯลฯ

ปรัชญาสาขาวิชา: มีความรู้ด้านวิชาชีพทางการตลาด มีจริยธรรม สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับสากล

สมัครเรียน