ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

6

สาขา


12

หลักสูตร


5788

นักศึกษา


103

นักศึกษาต่างชาติ


นานาชาติ 25 คน
ปริญญาตรี 12 คน
ปริญญาโท 29 คน
ปริญญาเอก 37 คน
154

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 มีนาคม ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กุมภาพันธ์ 2024

นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช อ.บางเลน จ.นครปฐม

29 กุมภาพันธ์ 2024

ผู้แทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ให้การต้อนรับ อธิการบดี  และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย University of Bhayangkara Surabaya, Indonesia เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างกัน

28 กุมภาพันธ์ 2024

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียน Resume  ให้โดนใจ” ทีมวิทยากรจาก ProOne Solution Consulting IT Consulting Services

27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีแก่บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

26 มกราคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

22 ธันวาคม 2023

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

6 พฤศจิกายน 2023

ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา (รายต่อเนื่อง)

10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Western Sydney University ณ ประเทศ ออสเตรเลีย

13 มีนาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหาหรือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เรื่องความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา

22 กรกฎาคม 2022

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

7 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ตุลาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

22 กันยายน 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘,๒๐๐ BTU จำนวน ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

9 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

31 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรม Mini MBA : Unlock leader Potential and Management RMUTT Business School ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Development

4 สิงหาคม 2023

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

18 ตุลาคม 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้ โปรแกรม AMOS

21 กรกฎาคม 2023

ประชาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

27 เมษายน 2022

ประกาศการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง)

14 กุมภาพันธ์ 2022

กำหนดการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3

ข่าวประกาศ

รางวัลและเกียรติยศ

สมัครเรียน