ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

6

สาขา


12

หลักสูตร


5788

นักศึกษา


103

นักศึกษาต่างชาติ


นานาชาติ 25 คน
ปริญญาตรี 12 คน
ปริญญาโท 29 คน
ปริญญาเอก 37 คน
154

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 มีนาคม ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2024

บริษัท TERABYTE PLUS PUBLIC CO., LTD รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

14 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

14 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

12 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการ “Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้” หลักสูตร Advance : การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Metaverse for SMEs ด้วย Unity

12 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการ “Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้” หลักสูตร Basic: การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ด้วย Spatial.io

23 เมษายน 2024

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

26 มกราคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

22 ธันวาคม 2023

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Western Sydney University ณ ประเทศ ออสเตรเลีย

13 มีนาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหาหรือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เรื่องความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา

22 กรกฎาคม 2022

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

28 พฤษภาคม 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ตุลาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

14 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

4 มิถุนายน 2024

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

28 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

5 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรม Mini MBA : Unlock leader Potential and Management RMUTT Business School ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Development

4 สิงหาคม 2023

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

18 ตุลาคม 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้ โปรแกรม AMOS

21 กรกฎาคม 2023

ประชาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

27 เมษายน 2022

ประกาศการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง)

14 กุมภาพันธ์ 2022

กำหนดการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3

18 มิถุนายน 2024

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

18 มิถุนายน 2024

รับสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม NEW GEN START – UP เพื่อสังคม

14 มิถุนายน 2024

บริษัท TERABYTE PLUS PUBLIC CO., LTD รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ข่าวประกาศ

รางวัลและเกียรติยศ

สมัครเรียน