ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

6

สาขา


11

หลักสูตร


5788

นักศึกษา


103

นักศึกษาต่างชาติ


นานาชาติ 25 คน
ปริญญาตรี 12 คน
ปริญญาโท 29 คน
ปริญญาเอก 37 คน
140

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 มีนาคม ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

17 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะผู้แทนจากเสฉวน เพื่อพูดคุยเรื่องการรับสมัครนักศึกษาจีน

16 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566

15 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566

23 เมษายน 2024

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

26 มกราคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

17 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะผู้แทนจากเสฉวน เพื่อพูดคุยเรื่องการรับสมัครนักศึกษาจีน

10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Western Sydney University ณ ประเทศ ออสเตรเลีย

13 มีนาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหาหรือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เรื่องความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา

28 พฤษภาคม 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ตุลาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

24 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

14 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

4 มิถุนายน 2024

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

5 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรม Mini MBA : Unlock leader Potential and Management RMUTT Business School ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Development

4 สิงหาคม 2023

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

18 ตุลาคม 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้ โปรแกรม AMOS

21 กรกฎาคม 2023

ประชาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

12 กรกฎาคม 2024

ขอเชิญนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิจิตรวิจัย” ประจำปี 2567

ข่าวประกาศ

รางวัลและเกียรติยศ