ทำเนียบผู้บริหาร

 
bus-ExecutivePalace

ศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพาณิช

เมษายน 2518 – เมษายน 2525
bus-ExecutivePalace

อาจารย์ปัญญา โชติคุณ

เมษายน 2525 – กันยายน 2527
bus-ExecutivePalace

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณ์ จันทโนทก

ตุลาคม 2527 – ตุลาคม 2531
bus-ExecutivePalace

อาจารย์ธงชัย ลาวรรณ

ตุลาคม 2531 – ตุลาคม 2534
bus-ExecutivePalace

รองศาสตราจารย์ประภาศรี อมรสิน

ตุลาคม 2534 – ตุลาคม 2538
bus-ExecutivePalace

ศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย

ตุลาคม 2538 – ตุลาคม 2540
bus-ExecutivePalace

อาจารย์จิ่ม หนูยิ้มซ้าย

ตุลาคม 2540 – มกราคม 2541
bus-ExecutivePalace

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี สุรโกมล

มกราคม 2541- กันยายน 2546
bus-ExecutivePalace

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

ตุลาคม 2546- กุมภาพันธ์ 2558
bus-ExecutivePalace

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช

กุมภาพันธ์ 2558 - กุมภาพันธ์ 2566
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน
 
สมัครเรียน