เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 
 

ดร. ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

รักษาการณ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี


 
 
 

นางสาวจิญาดา แก้วแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชาลี จิตรีผ่อง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย


นางพจนีย์ จันที

หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 
 

นางสาวทัศนา สุขเปี่ยม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ (งานห้องสมุด)


นางนฤมล มาธุพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)


นางสาวชุติมา สถิติรัต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร)


 
 

นางสาวนันท์ธนภัส อัศวณัฎฐกร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


นางสาวสุกัญญา ใยดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)


นางสาวศรุตาภัทร สมรรคเสวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)


 
 

นางจุฑาภรณ์ ยอดเสนีย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสหกิจ)


นายทศพร กลิ่นหรั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว)


นางสาวกาญจนา ชื่นอุรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์)


 
 

นางสาวธนพร มีศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัยและประเมินผล)


นายสรพงศ์ อุบล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการหลักสูตรนานาชาติ)


นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)


 
 

นางสุปราณี ควรแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ความเป็นเลิศ)


นางสาวมัลลิกา พลจันทึก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)


นายพิเชษฐ กล้าจุ้ย

พนักงานสถานที่ บ 2 (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)


 
 

นางบุณยวีร์ ประเสริฐวงษ์

พนักงานพิมพ์ ส 3 (งานทะเบียนและวัดผล)


นายธานี งามโฉมฉิน

งานอาคารสถานทีและยานพหนะ


นางรุ่งนภา บุญศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ (งานห้องสมุด)


 
 

นายบุญยิ่ง พลอยศรีไพร

พนักงานธุรการ (งานเอกสารการพิมพ์)


นางพิณนะภา ถวิลประภา

เจ้าพนักงานธุรการ (งานเอกสารการพิมพ์)


นางสาวรุ่งทิวา วุฒิคุณาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประกันคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร)


 
 

นางพิมพ์พิชชา คงฤทธิ์นิลบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)


นางสาวสมปอง พจน์กิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)


นายภูณสิทธิ์ แก้วพิพิธภัณฑ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเทคโนโลยีการศึกษา)


 
 

นายไพศาล ดิษฐสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาเอก)


นายปฐมพงศ์ บุญศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)


นางสาวเบ็ญมาต อุดมผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล)


 
 

นายต่อศักดิ์ ชักนำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายกฤษรชัย เรืองเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารสนเทศ)


นางสาวสุพัตรา สมจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานทะเบียนและวัดผล)


 
 

นายกัมปนาท แคนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารสนเทศ)


นายณัฐคณิต กีรติวุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีอนันต์

นายช่างไฟฟ้า (งานช่างไฟฟ้า)


 
 

นางสาวสมฤทัย หลักสูงเนิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานที่โครงการปริญญาโท)


นายบุญเลิศ เพ็ชรภิโรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)


นายอานนท์ ทับเปรม

ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีการศึกษา)


 
 

​นางสาวชนม์ณภัทร พูลบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)


นางสาวนิสากร ชูชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการปริญญาโท)


นายทศพร โสวะภาสน์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศ)


 
 

นางสาวกมลวรรณ สังข์เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ (งานสารบรรณ)


นางสาวปุญชญา แพดิษฐ์

นักวิชาการศึกษา (งานบุคลากร)


นางสาวสุรีรัตน์ ดอกตาลยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)


 
 

นางสาวมัทรี แสงสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประกันคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร)


นายอาม ขำสง่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)


นายสมชาติ ขำสง่า

นายช่างไฟฟ้า (งานช่างไฟฟ้า)


 
 

นายพสิษฐ์ ด้วงเฟื่อง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศ)


 
 
 
 
เว็บไซต์เก่า