เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 
 

รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)


 
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนฤมล มาธุพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายชาลี จิตรีผ่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)


หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)


 
 

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวทัศนา สุขเปี่ยม

บรรณารักษ์
ชำนาญการ


หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นางสาวชุติมา สถิติรัต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)


หัวหน้างานบุคลากร

นางพจนีย์ จันที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)


 
 

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา ใยดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางจุฑาภรณ์ ยอดเสนีย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)


หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวศรุตาภัทร สมรรคเสวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนว

นายทศพร กลิ่นหรั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานงบประมาณและแผน

นางสาวกาญจนา ชื่นอุรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

นางสาวธนพร มีศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
 

หัวหน้างานโครงการหลักสูตรนานาชาติ

นายสรพงศ์ อุบล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวรุ่งทิวา วุฒิคุณาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานบริการวิชาการ

นางสุปราณี ควรแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

นายไพศาล ดิษฐสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสมปอง พจน์กิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานทะเบียนและวัดผล

นางบุณยวีร์ ประเสริฐวงษ์

พนักงานพิมพ์ ส 3


 
 

นางสาวมัลลิกา พลจันทึก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


นายพิเชษฐ กล้าจุ้ย

พนักงานสถานที่ บ 2
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


นางรุ่งนภา บุญศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ
(งานห้องสมุด)


 
 

นายบุญยิ่ง พลอยศรีไพร

พนักงานธุรการ
(งานเอกสารการพิมพ์)


นางพิณนะภา ถวิลประภา

เจ้าพนักงานธุรการ
(งานเอกสารการพิมพ์)


นางสาวจิญาดา แก้วแทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน)


 
 

นางสาวเบ็ญมาต อุดมผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานแนะแนว)


นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานสารบรรณและเอกสารการพิมพ์)


นายภูณสิทธิ์ แก้วพิพิธภัณฑ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


 
 

นายต่อศักดิ์ ชักนำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)


นายกฤษรชัย เรืองเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)


นางสาวสุพัตรา สมจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานทะเบียนและวัดผล)


 
 

นายณัฐคณิต กีรติวุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ)


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีอนันต์

นายช่างไฟฟ้า
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


นางสาวสมฤทัย หลักสูงเนิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวิจัยและประเมินผล)


 
 

นายบุญเลิศ เพ็ชรภิโรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


นายอานนท์ ทับเปรม

ช่างไฟฟ้า
(งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)


​นางสาวชนม์ณภัทร พูลบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)


 
 

นางสาวนิสากร ชูชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัฒนาหลักสูตรและงานบัณฑิตศึกษา)


นายทศพร โสวะภาสน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)


นางสาวกมลวรรณ แก้วแทน

เจ้าพนักงานธุรการ
(งานทะเบียนและวัดผล)


 
 

นางสาวปุญชญา แพดิษฐ์

นักวิชาการศึกษา
(งานบุคลากร)


นางสาวมัทรี แสงสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)


นางสาวสุรีรัตน์ ดอกตาลยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงินและบัญชี)


 
 

นายอาม ขำสง่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


นายสมชาติ ขำสง่า

นายช่างไฟฟ้า
(งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและไฟฟ้า)


นางสาวกานต์รวี จันทร์สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานทะเบียนและวัดผล)


 
 

นายโรจนวิทย์ เขียวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว)


นายคุณานนท์ พูลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)


นางสาวปวิมล ค้าทันเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายพัสดุ)


 
 

นายญาปกะ เอกชาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพนิดา วงค์ตาผา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายบัณฑิต นิลชะชา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์