การติดต่อ

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. +66 (0) 2549 3243
Tel. +66 (0) 2549 3241
E-mail = bus@rmutt.ac.th
โทรสารคณะบริหารธุรกิจ FAX. 02 577 4933 หน้าห้องคณบดี
FAX. 02 549 3243

สำนักงานคณบดี

FAX. 02 549 4857 แผนกงานพัสดุ
หน่วยงาน/แผนก/ภาค หมายเลข รายชื่อ
คณบดี 02 577 4397 รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
02 549 4801 รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02 549 3232 รศ.วสันต์  กันอ่ำ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 02 549 3233 ผศ.ดร.มาลี  จตุรัส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 02 549 3234 ผศ.ดร.สลิตตา  สารีบุตร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ 02 549 4808 รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
หน้าห้องคณบดี 02 549 4809 นางสาวนันธ์ธนภัส  อัศวณัฎฐกร
นางสาวกาญจนา  ชื่นอุรา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 02 549 4825 นางสาวนันธ์ธนภัส  อัศวณัฎฐกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02 549 3237 นางนฤมล  มาธุพันธ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย 02 549 3241 นายชาลี  จิตรีผ่อง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02 549 4809 นางสาวนันธ์ธนภัส  อัศวณัฎฐกร
งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 02 549 3239 นางสุปราณี  ควรแย้ม
นางสาวสมฤทัย  หลักสูงเนิน
แผนกงานการเงิน 02 549 3240 นางสาวสุกัญญา  ใยดำ
นางสาวจิญาดา  แก้วแทน
นางสาวสุรีรัตน์  ดอกตาลยงค์
แผนกงานทะเบียนและวัดผล 02 549 3241 นายชาลี  จิตรีผ่อง
นางสาวกานต์รวี  จันทร์สมบูรณ์
นางสาวกมลวรรณ  สังข์เจริญ
แผนกงานพัสดุ 02 549 3242 นางสาวสมปอง  พจน์กิ่ง
นางสาวพิมพ์พิชชา  คงฤทธิ์นิลบุรี
นายณัฐคณิต  กีรติวุฒิ
แผนกงานสารบรรณ 02 549 3243 นางสาวศรุตาภัทร  สมรรคเสวี
แผนกเอกสารงานพิมพ์ 02 549 3244 นางพิณนะภา  ถวิลประภา
นายบญยิ่ง  พลอยศรีไพร
ห้องบรรณารักษ์ 02 549 3247 นางสาวทัศนา  สุขเปี่ยม
หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี 02 549 3248 ผศ.ดร.มาลี  จตุรัส
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 02 549 3253 ดร.รังสรรค์  สุวรรณหงส์
แผนกงานสหกิจศึกษา 02 549 3249 นางสาวชุติมา  สถิติรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีโครงการปริญญาเอก 02 549 3250 ผศ.ดร.ดวงพร  พุทธวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีโครงการปริญญาโท 02 549 3250 อาจารย์อดิสร  ฉายแสง
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานสหกิจศึกษา 02 549 3252 นางสาวเมทินี  รักษฎารักษ์
ผู้ช่วยคณบดีโครงการหลักสูตรนานาชาติ 02 549 3253 ดร.อัครวัฒน์  จตุพัฒน์วโรดม
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 02 549 3254 ผศ.ดร.บุญฑริกา วงษ์วานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 02 549 3254 ผศ.สัญจิตา  พรมโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ 02 549 3256 ผศ.ดร.นภาพร  เตรียมมีฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 02 549 3256 ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 02 549 3257
แผนกงานอาคารและสถานที่ 02 549 3263 นายปิยวิทย์  ล้อมวงศ์
นายบุญเลิศ  เพ็ชรภิโรม
นายอาม  ขำสง่า
นายสมชาติ  ขำสง่า
ห้องพักอาจารย์ 02 549 3265
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02 549 3266 นางจุฑาภรณ์  ยอดเสนีย์
นางสาวชนม์ณภัทร  พูลบัว
แผนกงานช่างไฟฟ้า 02 549 3268 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีอนันต์
นายสมชาติ  ขำสง่า
งานบุคลากร 02 549 3269 นางพจนีย์  จันที
นางสาวปุญชญา  แพดิษฐ์
แผนกงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว 02 549 4807 นายทศพร  กลิ่นหรั่น
นางสาวเบ็ญมาต  อุดมผล
นายโรจนวิทย์ เขียวงาม
ห้องพักอาจารย์การตลาด 02 549 4818
สำนักงานโครงการปริญญาเอก 02 549 4819 นายไพศาล  ดิษฐสอน
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 02 549 4820
ห้องวิจัยและฝ่ายหลักสูตร 02 549 4822 นางสาวธนพร  มีศิลป์
นางสาวรุ่งทิวา  วุฒิคุณาภรณ์
นางสาวมัทรี  แสงสุข
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 02 549 4824
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 02 549 4828
ห้องพักช่างคอมพิวเตอร์ 02 549 4829 นายต่อศักดิ์  ชักนำ
นายกฤษรชัย  เรืองเนตร์
นายทศพร  โสวภาสน์
แผนกห้องสมุด 02 549 4830 นางรุ่งนภา  บุญศิริ
แผนกงานโสตรทัศนูปกรณ์ 02 549 4832 นายภูณสิทธิ์  แก้วพิพิธภัณฑ์
นายอานนท์  ทับเปรม
สำนักงานโครงการปริญญาโท 02 549 4835 นางสาวนิสากร  ชูชาติ
สำนักงานโครงการนานาชาติ 02 549 4849 นายสรพงศ์  อุบล
แผนกงานตารางสอนและตารางสอบ(งานทะเบียน) 02 549 4850 นางบุญยวีร์  ประเสริฐวงษ์

นางสาวสุพัตรา  สมจิตต์

 

 

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

กองประชาสัมพันธ์ 02 549 4990-2   โทรสาร 02 549-4993
ติดต่อเกี่ยวกับ ทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ งานสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา 02 549 3613 – 5
– ฝ่ายทะเบียนการศึกษาการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 02 549 3610 – 2
– ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา การตรวจสอบผลการศึกษา บันทึกผลการศึกษา และ การสำเร็จการศึกษา 02 549 3606 – 9
– ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล ระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 02 549 3616 – 7
– งานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา 02 549 3618

email : rmutt_news@rmutt.ac.th       Fanpage : rmutt.officia Website : www.rmutt.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – –

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 02 592 1955       e-mail : rungsavan@hotmail.com       Fanpage : pragrtech       Website : www.agr.rmutt.ac.th

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

โทร : 02 592 1999       e-mail : map.tmc@gmail.com       Fanpage : TMCXRMUTT       Website : www.tmc.rmutt.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – –

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น 511 ถนนกำแพงเพรช 2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม. 10900

โทร : 0 92 318 9887        e-mail : ikc@rmutt.ac.th       Fanpage : rmutt.ikc       website : www.ikc.rmutt.ac.th

Google Map

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี (bus)

รถโดยสารประจำทาง หมายเลข 554 ให้บริการตลอด 24 ชม. รถออกทุกๆ 30 นาที เส้นทาง :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ถนนรามอินทรา) ค่าโดยสาร 24-35 บาท หมายเลข 555 ให้บริการทุกวัน เที่ยวแรก 04.30 เที่ยวสุดท้าย 01.30 น. รถออกทุกๆ 30 นาที (จำนวน 15 คัน/วัน) เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ทางด่วนพระราม9) ค่าโดยสาร 24-35 บาท
*หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องลงรถที่รังสิต แล้วต่อรถมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Taxi Meter ระยะทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 365-400 บาท โดยประมาณ

อนุสาวรีย์ชัยฯ – สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี

รถโดยสารประจำทาง ปอ. 538 รถสีเหลือง วิ่งระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์อนุสาวรีย์ชัยฯ โทลล์เวย์ รังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มวิ่งรถคันแรก ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ เวลา 04.50 น. (จันทร์– ศุกร์) วันหยุด เริ่มเวลา 05.20 น. คันสุดท้าย ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ รถออกเวลา 20.00 น.

รถตู้โดยสารประจำทาง รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – อนุสาวรีย์ฯ ขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษก ตลอดสายไปจนถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อู่รถจะจอดตรง ข้ามฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ซอยพรธิสาร ให้บริการเวลา 05.30-20.00 น. ค่าโดยสาร 50 บาท

Taxi Meter ระยะทางจาก อนุสาวรีย์ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 350-380 บาท โดยประมาณ ระยะทางจาก สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 23 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 195-225 บาท โดยประมาณ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี

รถโดยสารประจำทาง
ปอ. 538 รถสีเหลือง สายอนุสาวรีย์ชัยฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นรถจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
ปอ. 1156 รถสีเขียว วิ่งระหว่าง สะพานลอยตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง- หมู่บ้านมาลีรมย์ (คลองหก) ค่าโดยสารประมาณ 12 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นป้ายใต้สะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง
รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- รังสิต อู่รถจอดอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ด้านฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ค่าโดยสาร 20 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นป้ายใต้สะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดบริการเวลา 05.15 – 20.00 น.
Taxi Meter ระยะทางจาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 120 – 135 บาท โดยประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong6, Khlong Luang Pathum Thani 12110