เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB35
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB43
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB99
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB58
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB45
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB51
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB35
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB43
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB34
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB532
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB33
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB34
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB29
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB31
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB22
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB21
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB44
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB31
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB28
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB54
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB35
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB35
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB40
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB37
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB43
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB25
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB23
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว791.4 KiB92
ใบสมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชา158.0 KiB1
ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา1.0 MiB1
ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ322.8 KiB1
ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด322.9 KiB2
เว็บไซต์เก่า