เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB29
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB33
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB53
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB47
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB37
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB42
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB32
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB37
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB28
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB515
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB26
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB31
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB23
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB24
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB20
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB18
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB38
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB26
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB26
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB44
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB29
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB29
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB33
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB33
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB32
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB18
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB19
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว791.4 KiB71
เว็บไซต์เก่า