เอกสารงานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.5 KiB74
แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ36.2 KiB90
PR_สมาชิก Sep 15compressed1.7 MiB253
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมทร.ธัญบุรี58.8 KiB107
แบบฟอร์มขอมีบัตร84.0 KiB88
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย85.0 KiB114
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ83.5 KiB69
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ84.0 KiB91
แบบใบลาไปต่างประเทศ28.5 KiB87
แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว71.1 KiB657
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมทร.ธัญบุรี14.2 KiB65
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ113.0 KiB75
แบบประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ119.0 KiB67
แบบบกรอกคะแนนประเมินทดลองงาน สายวิชาการ83.0 KiB69
แบบหมายเลข 4 ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ83.5 KiB62
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน78.5 KiB55
แบบประเมินต่อสัญญาสายสนับสนุน84.0 KiB94
ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน84.0 KiB72
ใบกรอกคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน64.5 KiB60
แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา13.9 KiB106
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ13.9 KiB74
แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม35.6 KiB86
แบบรายงานการหลังการฝึกอบรม (สายวิชาการ)13.3 KiB83
ขั้นตอนการขอใช้งบอบรมของคณะ55.5 KiB80
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย8.9 MiB115
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (วิชาการ) ปรับใหม่82.1 KiB63
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรม (สายสนับสนุน)39.9 KiB64
ใบสมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชา158.0 KiB50
ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา1.0 MiB40
ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ322.8 KiB44
ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด322.9 KiB54
ประกาศขั้นตอนหาหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ1.0 MiB40
ประกาศหัวหน้าสาขาการจัดการ2566457.8 KiB51
ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์131.6 KiB32
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์257.7 KiB39
รายละเอียดรับสมัครเจ้าหนักงานเครื่องตอมพิวเตอร์775.0 KiB48
รายละเอียดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป800.7 KiB50
แบบฟอร์มสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้118.5 KiB46
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์256675.7 KiB45
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้787.5 KiB38
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน728.8 KiB114
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565380.8 KiB110
ข้อบังคับ_มทร._ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ102.0 KiB30
ประกาศแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ231.4 KiB24
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย1.8 MiB28
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัล155.6 KiB24
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน1.1 MiB26
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.3 MiB38
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.5 MiB49
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมารถนะ ครั้งที่ 1 1.3 MiB18
เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1.1 MiB31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2.6 MiB38
ใบสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้ (PDF)80.2 KiB41
สมัครเรียน