ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ชื่อไฟล์ ผู้รับผิดชอบ LINK
1 โครงสร้าง งานประชาสัมพันธ์
2 ข้อมูลผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์
3 อำนาจหน้าที่ งานบุคลากร
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน งานบุคลากร
5 ข้อมูลการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานพัสดุ
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
8 Q&A งานประชาสัมพันธ์ plug in Messenger on website
9 Social Network งานประชาสััมพันธ์ แสดงปุ่มลิงก์อยู่ที่ด้านล่างขวาของเว็บ
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล งานประชาสัมพัันธ์ plug in Cookieyes on website
การให้การบริการ
11 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบุคลากร
12 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานทะเบียน
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานทะเบียน
งานสหกิจศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 E–Service งานประชาสัมพัันธ์
การใช้จ่ายงบประมาณ
16 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี งานแผน
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน งานแผน
18 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งานแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งานพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งานพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน งานพัสดุุ
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งานพัสดุ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การยืมคืนครุภัณฑ์
23 ระเบียบ ขั้นตอน งานพัสดุ
การบริหารงานบุคคล
24 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล งานบุคลากร
25 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล งานบุคลากร
26 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบุคลากร
27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งานบุคลากร
28 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฝ่ายบริหาร
29 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฝ่ายบริหาร
นโยบาย No Gift Policy
30 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม
31 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานประชาสัมพันธ์
ธรรมาภิบาล
32 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทุกหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร

สมัครเรียน