คู่มืองานงบประมาณและแผน

คู่มือการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวอย่าง รูปเล่มคำเสนอขอ งปม.ปี 256725.2 MiB8
ปกคู่มือ 67421.1 KiB3
แผ่นแทรก448.3 KiB6
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567182.1 KiB13
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67108.7 KiB6
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67 ต่อ61.6 KiB2
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2567354.0 KiB6
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10204.0 KiB2
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 67118.0 KiB2
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 67117.5 KiB1
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 67115.0 KiB3
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_67158.5 KiB5
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.6 KiB9

 

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปประมาณการรายรับ66.5 KiB3
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67297.6 KiB3
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67279.7 KiB4
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-66 และ 2-66148.9 KiB3
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)394.5 KiB7

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน90.6 KiB8
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์22.4 KiB4
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง29.0 KiB7
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 81.5 KiB16
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.5 KiB7
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB8
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB22
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง112.8 KiB7
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ 283.6 KiB8

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
หน้าปก2.5 MiB53
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะ396.8 KiB176
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 66119.0 KiB39
งบหน้าเงินรายได้ 6632.8 KiB65
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25661.0 MiB41
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี (66-70)82.9 KiB82
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (66-70)36.4 KiB42
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB47
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB29
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป115.5 KiB46
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB40
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์82.0 KiB44
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB23
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB25
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB48
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน266.3 KiB85

 

คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566173.9 KiB228
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง1 ถึง 10143.0 KiB38
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ_66102.0 KiB26
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66102.5 KiB25
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป_66103.0 KiB33
แบบฟอร์ม ง7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4จุด0_66154.5 KiB25
แบบฟอร์ม ง7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.0 KiB52
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566353.0 KiB37
แผ่นแทรก12.2 KiB30
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 66154.4 KiB48

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์250.7 KiB160
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง80.3 KiB37
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB22
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์81.5 KiB46
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB22
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB74
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB36
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB27
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB28

 

คู่มือคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2565 (คณะ-วิทยาลัย)

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้32.5 KiB39
เชื่อมโยง ยุท 2 วิจัย18.5 KiB49
ทบทวนเกณฑ์จัดสรรเงินรายได้ ปี 2565306.0 KiB37
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565246.1 KiB30
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB33
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB25
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์66.5 KiB82
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.5 KiB76
แบบฟอร์ม ง7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB36
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ105.0 KiB26
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB31
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB34
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25651.0 MiB39
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 65119.0 KiB55
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 256516.2 KiB25
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี109.1 KiB66
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี25.3 KiB78

 

คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565133.1 KiB175
form1_10136.0 KiB29
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65103.5 KiB30
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65102.0 KiB23
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65102.0 KiB25
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_65156.0 KiB58
แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.2 KiB28
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565341.5 KiB53
แผ่นแทรก12.5 KiB38
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65103.9 KiB33
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65 (ต่อ)63.9 KiB35

 

คำขอ งปม. รายจ่าย 65 (งบลงทุน)

NameSizeHits
NameSizeHits
เกณฑ์ราคากลาง817.8 KiB25
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB43
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์3.0 MiB29
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ 65 ง480.0 KiB27
รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ง583.0 KiB70
สรุปภาพรวม23.5 KiB31
สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง6533.2 KiB131
หลักเกณฑ์48.7 KiB226
หัวข้อล่าง TOR42.2 KiB36

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB28
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.0 KiB29
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB31
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB22
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64103.5 KiB22
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB59
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2564412.8 KiB85
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB35

 

เว็บไซต์เก่า