คู่มืองานงบประมาณและแผน

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)728.3 KiB6
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-67 และเทอม 1-68316.5 KiB6
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-67 และเทอม 1-68350.4 KiB7
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-67 และ 2-67351.6 KiB7
สรุปประมาณการรายรับและแนวทางการคำนวณ 36.2 KiB5

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 68 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน 256894.3 KiB8
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์ 256822.1 KiB7
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง35.5 KiB5
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 256881.0 KiB9
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง 256889.0 KiB7
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB5
Form TOR50.0 KiB6

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256824.2 MiB8
ปกคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568465.0 KiB7
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 25681.9 MiB6
คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25682.8 MiB6
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2568372.5 KiB7
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10102.0 KiB8
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 2568116.0 KiB5
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2568121.5 KiB6
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 2568112.0 KiB8
แบบฟอร์ม ง.7-4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0 2568160.0 KiB7
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ 256824.6 KiB7

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
ปกคู่มือเงินรายได้ ปี 67 คณะ2.1 MiB49
ใช้วงเงินตั้งงบรายจ่ายปี 67 คณะ (เบื้องต้น)26.5 KiB19
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2567 คณะ400.1 KiB37
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 2567125.1 KiB16
งบหน้าเงินรายได้ 256733.5 KiB28
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2567 ปรับ1.0 MiB22
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB16
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB11
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป116.0 KiB13
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB24
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์80.0 KiB15
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง87.0 KiB13
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB13
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายไ97.9 KiB29
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน263.0 KiB15

คู่มือการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวอย่าง รูปเล่มคำเสนอขอ งปม.ปี 256725.2 MiB170
ปกคู่มือ 67421.1 KiB33
แผ่นแทรก448.3 KiB40
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567182.1 KiB93
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67108.7 KiB47
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67 ต่อ61.6 KiB29
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2567354.0 KiB29
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10204.0 KiB28
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 67118.0 KiB34
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 67117.5 KiB26
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 67115.0 KiB34
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_67158.5 KiB34
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.6 KiB45

 

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปประมาณการรายรับ66.5 KiB29
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67297.6 KiB26
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67279.7 KiB40
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-66 และ 2-66148.9 KiB30
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)394.5 KiB34

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน90.6 KiB28
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์22.4 KiB40
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง29.0 KiB36
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 81.5 KiB35
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.5 KiB33
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB30
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB96
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง112.8 KiB33
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ 283.6 KiB49

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
หน้าปก2.5 MiB105
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะ396.8 KiB245
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 66119.0 KiB72
งบหน้าเงินรายได้ 6632.8 KiB104
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25661.0 MiB79
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี (66-70)82.9 KiB119
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (66-70)36.4 KiB73
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB79
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB54
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป115.5 KiB68
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB70
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์82.0 KiB81
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB61
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB51
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB93
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน266.3 KiB151

 

คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566173.9 KiB400
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง1 ถึง 10143.0 KiB70
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ_66102.0 KiB51
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66102.5 KiB58
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป_66103.0 KiB55
แบบฟอร์ม ง7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4จุด0_66154.5 KiB47
แบบฟอร์ม ง7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.0 KiB92
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566353.0 KiB61
แผ่นแทรก12.2 KiB59
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 66154.4 KiB86

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์250.7 KiB240
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง80.3 KiB67
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB51
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์81.5 KiB83
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB54
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB121
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB71
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB62
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB58

 

คู่มือคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2565 (คณะ-วิทยาลัย)

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้32.5 KiB75
เชื่อมโยง ยุท 2 วิจัย18.5 KiB84
ทบทวนเกณฑ์จัดสรรเงินรายได้ ปี 2565306.0 KiB75
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565246.1 KiB69
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB63
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB55
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์66.5 KiB135
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.5 KiB118
แบบฟอร์ม ง7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB63
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ105.0 KiB51
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB63
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB64
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25651.0 MiB71
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 65119.0 KiB90
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 256516.2 KiB51
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี109.1 KiB105
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี25.3 KiB118

 

คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565133.1 KiB238
form1_10136.0 KiB54
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65103.5 KiB67
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65102.0 KiB44
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65102.0 KiB46
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_65156.0 KiB87
แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.2 KiB55
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565341.5 KiB87
แผ่นแทรก12.5 KiB62
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65103.9 KiB96
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65 (ต่อ)63.9 KiB78

 

คำขอ งปม. รายจ่าย 65 (งบลงทุน)

NameSizeHits
NameSizeHits
เกณฑ์ราคากลาง817.8 KiB54
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB69
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์3.0 MiB59
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ 65 ง480.0 KiB117
รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ง583.0 KiB122
สรุปภาพรวม23.5 KiB63
สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง6533.2 KiB191
หลักเกณฑ์48.7 KiB344
หัวข้อล่าง TOR42.2 KiB58

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB56
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.0 KiB56
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB53
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB46
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64103.5 KiB45
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB84
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2564412.8 KiB137
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB70

 

สมัครเรียน