คู่มืองานงบประมาณและแผน

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
วงเงินตั้งงบรายจ่าย งบประมาณรายได้ 68 คณะ28.8 KiB12
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 68_คณะ2.0 MiB17
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2568 คณะ394.7 KiB18
แบบสรุปคำเสนอขอเงินรายได้ 68 (ปรับปรุง)126.1 KiB15
งบหน้าเงินรายได้ 256838.2 KiB11
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2568306.3 KiB15
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 68118.5 KiB12
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการวัฒนธรรม 68127.5 KiB13
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 68117.0 KiB14
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.6 KiB12
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์80.0 KiB11
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง86.0 KiB9
แบบฟอร์ม TOR53.5 KiB14
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB14
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน261.4 KiB17

 

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)728.3 KiB27
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-67 และเทอม 1-68316.5 KiB27
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-67 และเทอม 1-68350.4 KiB18
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-67 และ 2-67351.6 KiB27
สรุปประมาณการรายรับและแนวทางการคำนวณ 36.2 KiB24

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 68 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน 256894.3 KiB37
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์ 256822.1 KiB24
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง35.5 KiB23
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 256881.0 KiB22
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง 256889.0 KiB21
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB19
Form TOR50.0 KiB18

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256824.2 MiB36
ปกคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568465.0 KiB22
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 25681.9 MiB40
คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25682.8 MiB21
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2568372.5 KiB21
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10102.0 KiB23
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 2568116.0 KiB17
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2568121.5 KiB31
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 2568112.0 KiB22
แบบฟอร์ม ง.7-4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0 2568160.0 KiB29
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ 256824.6 KiB21

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
ปกคู่มือเงินรายได้ ปี 67 คณะ2.1 MiB88
ใช้วงเงินตั้งงบรายจ่ายปี 67 คณะ (เบื้องต้น)26.5 KiB35
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2567 คณะ400.1 KiB65
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 2567125.1 KiB31
งบหน้าเงินรายได้ 256733.5 KiB50
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2567 ปรับ1.0 MiB38
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB30
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB23
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป116.0 KiB25
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB40
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์80.0 KiB28
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง87.0 KiB24
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB24
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายไ97.9 KiB57
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน263.0 KiB29

 

คู่มือการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวอย่าง รูปเล่มคำเสนอขอ งปม.ปี 256725.2 MiB260
ปกคู่มือ 67421.1 KiB47
แผ่นแทรก448.3 KiB53
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567182.1 KiB132
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67108.7 KiB92
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67 ต่อ61.6 KiB42
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2567354.0 KiB46
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10204.0 KiB42
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 67118.0 KiB45
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 67117.5 KiB42
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 67115.0 KiB45
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_67158.5 KiB46
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.6 KiB61

 

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปประมาณการรายรับ66.5 KiB42
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67297.6 KiB42
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67279.7 KiB60
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-66 และ 2-66148.9 KiB43
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)394.5 KiB51

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน90.6 KiB44
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์22.4 KiB71
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง29.0 KiB47
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 81.5 KiB49
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.5 KiB45
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB44
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB110
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง112.8 KiB53
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ 283.6 KiB91

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
หน้าปก2.5 MiB144
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะ396.8 KiB272
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 66119.0 KiB88
งบหน้าเงินรายได้ 6632.8 KiB121
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25661.0 MiB103
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี (66-70)82.9 KiB152
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (66-70)36.4 KiB91
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB95
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB64
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป115.5 KiB78
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB89
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์82.0 KiB106
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB76
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB64
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB121
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน266.3 KiB178

 

คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566173.9 KiB457
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง1 ถึง 10143.0 KiB83
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ_66102.0 KiB60
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66102.5 KiB70
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป_66103.0 KiB66
แบบฟอร์ม ง7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4จุด0_66154.5 KiB59
แบบฟอร์ม ง7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.0 KiB111
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566353.0 KiB80
แผ่นแทรก12.2 KiB69
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 66154.4 KiB112

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์250.7 KiB278
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง80.3 KiB86
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB64
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์81.5 KiB110
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB92
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB155
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB91
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB84
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB82

 

คู่มือคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2565 (คณะ-วิทยาลัย)

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้32.5 KiB91
เชื่อมโยง ยุท 2 วิจัย18.5 KiB103
ทบทวนเกณฑ์จัดสรรเงินรายได้ ปี 2565306.0 KiB97
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565246.1 KiB95
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB76
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB68
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์66.5 KiB152
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.5 KiB131
แบบฟอร์ม ง7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB77
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ105.0 KiB62
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB74
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB74
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25651.0 MiB89
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 65119.0 KiB105
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 256516.2 KiB64
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี109.1 KiB128
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี25.3 KiB139

 

คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565133.1 KiB265
form1_10136.0 KiB67
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65103.5 KiB86
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65102.0 KiB55
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65102.0 KiB58
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_65156.0 KiB106
แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.2 KiB80
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565341.5 KiB101
แผ่นแทรก12.5 KiB76
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65103.9 KiB144
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65 (ต่อ)63.9 KiB93

 

คำขอ งปม. รายจ่าย 65 (งบลงทุน)

NameSizeHits
NameSizeHits
เกณฑ์ราคากลาง817.8 KiB66
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB81
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์3.0 MiB74
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ 65 ง480.0 KiB166
รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ง583.0 KiB158
สรุปภาพรวม23.5 KiB78
สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง6533.2 KiB234
หลักเกณฑ์48.7 KiB393
หัวข้อล่าง TOR42.2 KiB73

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB70
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.0 KiB67
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB66
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB62
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64103.5 KiB59
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB96
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2564412.8 KiB158
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB87

 

สมัครเรียน