คณบดีและรองคณบดี

คณบดี

 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


 
 

รองคณบดี

 

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.นิกร ลีชาคำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


รศ.วสันต์ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 
เว็บไซต์เก่า