คณบดีและรองคณบดี

คณบดี

 
 

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


 
 

รองคณบดี

 

ผศ.ดร. มาลี จตุรัส

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


รศ.วสันต์ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

รักษาราชการแทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


 
สมัครเรียน