วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นคณะชั้นนำด้านการพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และกำลังคนมืออาชีพระดับประเทศ”
“A leading faculty in developing entrepreneurs in the digital age and professional manpower at the national level”

 

ปรัชญา (Philosophy)

“ทุ่มเทศักยภาพเพื่อพัฒนากำลังคนมืออาชีพสู่สังคม”
“Dedicate potential to develop professional workforce for society”

 

ปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy)

“สร้างมืออาชีพ”
“Develop Professional”

 

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในศาสตร์การบริหารให้มีคุณภาพบนพื้นฐานเทคโนโลยีและจริยธรรม”
“Committed to upgrading and continuously developing in the science of management to have quality based on technology and ethics.”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“นักปฏิบัติมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ”
“Professional practitioner in business administration”

 

อัตลักษณ์ (Identity)

“นักปฏิบัติที่มุ่งมั่น สู้งาน สร้างสรรค์นวัตกรรม”
“Committed practitioners, fighting, creating innovations”
(มุ่งมั่น หมายถึง ตั้งใจไม่ย่อท้อ /สู้งาน หมายถึง อดทน ไม่เกี่ยงงาน /สร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง ปรับปรุงกระบวนการทำงาน)

 

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคม สามารถสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร
 2. ผลิตผลงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ เพื่อการพัฒนาชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และสังคม
 3. บริการวิชาการแก่ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร (Core values)

 1. การให้ความสำคัญกับคน (Valuing people)
 2. มุ่งเน้นความสำเร็จ (Focus on success)
 3. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)
 4. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student- and customer-centered Excellence)

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

 • วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
 • วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continues Learning Culture)
 • วัฒนธรรมการปรับตัวและความเร็วในการทำงาน (Adaptive and Agile Culture)

 

สมัครเรียน