วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”

 

ปรัชญา (Philosophy)

จัดการศึกษา พัฒนากำลังคน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานของคุณธรรมและเทคโนโลยี

 

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจระดับสากล

 

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. สร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
  3. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

 

ค่านิยมองค์กร (Core values)

มุ่งประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นสากล

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

  • วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
  • วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
  • วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
  • วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

 

เว็บไซต์เก่า