หัวหน้าสาขาวิชา

 

ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด


ผศ.ดร.มะดาโอ สุหลง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศ


 
 

ผศ.ดร.มาลี จตุรัส

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี


ผศ.ดร.นภาพร นิลาภรณ์กุล

หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์


ดร.อุมาวสี ศรีบุญลือ

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


 
เว็บไซต์เก่า