หัวหน้าสาขาวิชา

 

ผศ.สัญจิตา พรมโชติ

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด


ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์

หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


 
 

อ.อัฐพงษ์ ธีระคานนท์

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี


ผศ.ดร.นภาพร นิลาภรณ์กุล

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์


ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์


 
สมัครเรียน