ผู้ช่วยคณบดี

 

ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

ผู้ช่วยคณบดีด้านความร่วมมือทางการศึกษาและธุรกิจสมัยใหม่


ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการหลักสูตรนานาชาติ


ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา


ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์

ผู้ช่วยคณบดี โครงการบัณฑิตศึกษา


 
 
 

ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการบัณฑิตศึกษา(โครงการปริญญาเอก)


ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศ


ผศ.ดร.ณชญาภัส เคาท์เทน

ผู้ช่วยคณบดีสหกิจศึกษา ฝึกงานในประเทศและต่างประเทศ


ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


 
 
เว็บไซต์เก่า