หัวหน้าโครงการ

 

ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)


ดร.อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม

ผู้ช่วยคณบดีโครงการหลักสูตรนานาชาติ


อ.เมทินี รัษฎารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

หัวหน้าศูนย์ Thai New Zealand Centre


ผศ.ดร.ศิริญญา วิรุณราช

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development


ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส

ผู้ช่วยคณบดีโครงการด้านประกันคุณภาพการศึกษา


 
 

ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีโครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ


อ.อดิศร ฉายแสง

ผู้ช่วยคณบดีโครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


 
สมัครเรียน