หัวหน้าโครงการ

 

ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์

หัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา


ดร.อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม

หัวหน้าโครงการหลักสูตรนานาชาติ


อ.เมทินี รัษฎารักษ์

หัวหน้าโครงการด้านสหกิจศึกษา


 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

หัวหน้าศูนย์ Thai New Zealand Centre


ดร.ศิริญญา วิรุณราช

หัวหน้าโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ COE


ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์

หัวหน้าโครงการด้านประกันคุณภาพการศึกษา


 
 

ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์

หัวหน้าโครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ


 
เว็บไซต์เก่า