แผนปฏิบัติราชการ

plan-67
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
picStategyPlanPeriod22566_2570
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570
picActionPlanBARmutt2566
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
bus-actionPlan
คู่มือ Re-inventing ปีประเมิน 64
bus-actionPlan
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มทร.ธัญบุรี
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
bus-actionPlan
นโยบายและยุทธศาสตร์ 63-80 และแผนปี 63 มทร.ธัญบุรี
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560(ฉบับบปรับปรุง ครั้งที่ 2)
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560(ฉบับบปรับปรุง)
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
bus-actionPlan
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558
สมัครเรียน