ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB92
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB88
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB66
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB54
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB100
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB49
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB178
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB120
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB35
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB42
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB58
ลิทธิวันลา294.5 KiB135
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB114
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB95
เว็บไซต์เก่า