ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB237
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB160
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB139
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB137
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB194
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB176
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB340
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB286
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB149
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB98
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB148
ลิทธิวันลา294.5 KiB279
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB336
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB280
สมัครเรียน