ประธานหลักสูตร

 

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)


ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)


 
 

ผศ.ดร.ชัยมงคล ผลแก้ว

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต


ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


ผศ.ดร.นภาพร นิลาภรณ์กุล

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)


ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)


 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) หลักสูตรนานาชาติ


ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ


อ.บุบผา ฐานุตตมานนท์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ


 
 
สมัครเรียน