ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 1)

23 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานโครงการ SNC BLOOMING ENTREPRENEURSHIP ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

16 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงาน  ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

14 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การใช้งาน AI เพื่องานวิจัย

13 พฤษภาคม 2024

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2566

24 มกราคม 2024

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอใน “การประชุมวิชาการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2

12 กันยายน 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4 กันยายน 2023

กำหนดการ งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ณ โรงแรม มิราเคิล กรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมัครเรียน