ประวัติความเป็นมา

 

หลักการและเหตุผล

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน และคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีพันธกิจเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านงานบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม โดยคณะบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนและธุรกิจ จึงได้กำหนดพันธกิจเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นแหล่งทำงานจริงของนักศึกษารองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาบริหารธุรกิจ

  • เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนและพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

  • เพื่อเป็นศูนย์ด้าน E-Commerce เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมศักยภาพของ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

  • เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ Business Incubator ให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางวิชาการทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างครอบคลุมและทันสถานการณ์

  • เพื่อเป็นศูนย์จัดอบรมระยะสั้น Matching Business Life Long Learning, Shot Couse Training, In Training ฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ให้มีทักษะความชำนาญในวิชาอื่นๆเพิ่มขึ้น

  • เพื่อเป็นศูนย์ Matching Business ให้บริการจัดนิทรรศการต่างประเทศ ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง รองรับยุทธศาสตร์ Hands on ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน และสถานประกอบการ ให้มีทักษะความชำนาญในวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้น

การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ ด้าน Human and Business Development

  • งานบริการและสนันสนุนวิชาการแก่ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป/หน่วยงานรัฐ/เอกชน

  • การให้บริการในส่วนของศูนย์วิจัย RMUTT การให้บริการเป็นที่ปรึกษา, การทำวิจัยและรับทำวิจัยสำนักโพล RMUTT

  • การพัฒนาทักษะภาษาและการดูงาน

โดยมีการแบ่งหน่วยงานย่อยเป็นศูนย์ต่างๆ ดังนี้

  • ศูนย์ Thai-New Zealand Centre

  • ศูนย์ E – Commerce

  • ศูนย์ที่ปรึกษา Business Consulting

  • ศูนย์จัดอบรมระยะสั้น

  • ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ Business Incubator

สมัครเรียน