บุคลากร

คณบดี

 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


 
 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านSMEs

 

ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


ผศ.นิกร ลีชาคำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


 
 

ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศ


ผศ.ดร.ณชญาภัส เคาท์เทน

ช่วยคณบดีสหกิจศึกษา ฝึกงานในประเทศและต่างประเทศ


ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

ผู้ช่วยคณบดีด้านความร่วมมือทางการศึกษาและธุรกิจสมัยใหม่


 

เจ้าหน้าที่ดําเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านSMEs

 

นางสุปราณี ควรแย้ม

เจ้าหน้าที่พัสดุและบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development


นางสาวจิญาดา แก้วแทน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 
เว็บไซต์เก่า