บุคลากร

คณบดี

 
 

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


 
 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development

 

ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ดร.วิญญู ปรอยกระโทก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ


 
 

ดร.ศิริญญา วิรุณราช

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development


 

เจ้าหน้าที่ดําเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development

 

นางสุปราณี ควรแย้ม

เจ้าหน้าที่พัสดุและบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development


นางสาวจิญาดา แก้วแทน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวสมฤทัย หลักสูงเนิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development


 
สมัครเรียน