Rojanawit

17 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

17 กรกฎาคม 2024

งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 2024 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย

17 กรกฎาคม 2024

งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 2024 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์

17 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะผู้แทนจากเสฉวน เพื่อพูดคุยเรื่องการรับสมัครนักศึกษาจีน

16 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566

15 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566