ข่าวบริการวิชาการ

5 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรม Mini MBA : Unlock leader Potential and Management RMUTT Business School ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Development

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร […]
4 สิงหาคม 2023

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มห […]
18 ตุลาคม 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้ โปรแกรม AMOS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก […]
14 กุมภาพันธ์ 2022

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานระบบบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก […]