โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานระบบบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

สมัครเรียน