คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ วารสาร Journal of Management Analytics

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
8 กรกฎาคม 2024
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียนหนังสือและตำราด้วย AI
9 กรกฎาคม 2024