คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศูนย์สอบของสถาบันคุณวิชาชีพ  ได้จัดสอบสาขาวิชาชีพ ณ อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมการศึกษา 1/2567
5 กรกฎาคม 2024
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
8 กรกฎาคม 2024