ประชุมวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมการศึกษา 1/2567

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
5 กรกฎาคม 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศูนย์สอบของสถาบันคุณวิชาชีพ  ได้จัดสอบสาขาวิชาชีพ ณ อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ
7 กรกฎาคม 2024