นักศึกษาเข้าร่วมในรายการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ “The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships”

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการ IEEE IEEM 2024 (วาระที่5)
4 กรกฎาคม 2024
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
5 กรกฎาคม 2024