ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

23 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

23 กรกฎาคม 2024

ศูนย์สอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดสอบสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์และการจัดการส่งออก-นำเข้า

19 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี และคณาจารย์สาขาหลักสูตรนานาชาติ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

19 กรกฎาคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา

17 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

12 กรกฎาคม 2024

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในหัวข้อ “การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจฯ ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิต่างๆ ที่ควรทราบ”

24 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

14 มิถุนายน 2024

บริษัท TERABYTE PLUS PUBLIC CO., LTD รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน