ขั้นตอนการยื่นขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสหกิจ) ผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

สมัครเรียน