ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหน้าแรก
ข้อมูลและแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

ไฟล์

1

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

2

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

สหกิจศึกษา / การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี

3

เอกสารสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงาน รหัสวิชา 05-000-402 สหกิจศึกษา

– ใบปะหน้า เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

– สก 07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน

[DOWNLOAD]

– สก 08 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

– สก 13-3 แบบสอบถามนักศึกษา

ประเมินผ่าน Google form

4

เอกสารสำหรับพนักงานพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน

– ใบปะหน้า เอกสารพนักงานพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน

– สก 14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

ประเมินผ่าน Google form

5

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

6

แบบตอบรับสหกิจศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

[DOWNLOAD]

ฝึกงาน

7

เอกสารสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงาน รหัสวิชา 05-000-404 ฝึกงาน

– ใบปะหน้า เอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

[DOWNLOAD]

– สก 07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน

[DOWNLOAD]

– สก 08 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานฝึกงาน

[DOWNLOAD]

– สก 13-3 แบบสอบถามนักศึกษา

ประเมินผ่าน Google form

8

เอกสารสำหรับพนักงานพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน

– ใบปะหน้า เอกสารพนักงานพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน

– สก 14 แบบประเมินผลนักศึกษาฝึกงาน

ประเมินผ่าน Google form

9

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ฝึกงาน

[DOWNLOAD]

10

แบบตอบรับฝึกงานสำหรับผู้ปกครอง

[DOWNLOAD]

 

สมัครเรียน