ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์หน้าแรก

ข้อมูลและแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

ไฟล์

1

ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

[DOWNLOAD]

2

สก 13 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

3

สก 13 ส่วนที่ 1 แบบประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ

[DOWNLOAD]

4

แบบการนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ – แบบออนไลน์

[DOWNLOAD]

5

บันทึกข้อความขออนุมัตินิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

[DOWNLOAD]

6

บันทึกข้อความขออนุมัตินิเทศนักศึกษาฝึกงาน

[DOWNLOAD]

7

บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ออกนิเทศนักศึกษา

[DOWNLOAD]

8

เอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกค่าเดินทางออกนิเทศนักศึกษา

[DOWNLOAD]

 

สมัครเรียน