คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก North China University of Technology ประเทศจีน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการ RD go Campus ประจำปี 2567
1 กรกฎาคม 2024
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
3 กรกฎาคม 2024