คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริญญา วิรุณราช และ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ วารสาร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการ สู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ”
24 มิถุนายน 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi International Business Vocational College ประเทศจีน
25 มิถุนายน 2024