จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความรู้ด้านการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา มีความสำนึกในจรรยาอาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและวัฒนธรรมอื่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล อำนวยการและปฏิบัติการด้วยวิธีที่มีการวางแผน การปฏิบัติ การแนะนำ และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว และมีคุณภาพ

3. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น ความสามารถในการติดต่อประสานงาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน

4. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานและมีแนวคิดทางธุรกิจในระดับสากล

6. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ด้านการวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิจัย ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

สมัครเรียน