โอกาสในการประกอบอาชีพ

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังมุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้คิดและวิเคราะห์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพทักษะด้านการบริหาร การจัดการองค์กรภายใน และทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญในการบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นฟันเฟืองอันเป็นสาระสำคัญให้แก่องค์กรต่างๆได้ โดยความรู้จากการศึกษาด้านการจัดการนั้นสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆของนักศึกษาในการสามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานธุรการ

2. เลขานุการ / เลขาผู้บริหาร

3. นักบริหารทั่วไป

4. นักวิชาการ/อาจารย์

5. นักพัฒนาองค์การ

6. ที่ปรึกษาภายในองค์การ

7. นักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9. นักแรงงานสัมพันธ์

10. นักจิตวิทยาด้านทรัพยากรมนุษย์

11. นักออกแบบนโยบายทรัพยากรมนุษย์

12. นักบริหารค่าเงินเดือน

13. การวางแผนกลยุทธ์

14. นักวิชาการ

15. เจ้าของกิจการ

ตัวอย่างบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ

อาจารย์ธีรศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขต.วาสุกรี

 

นางสาววันวิสา ด้วงกลัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

 

นางสาวนริศรา อินทร์ขาว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สโมสรบางกล๊าส

 

นายอธิวัฒน์ ศิริการ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย

 

นางสาวปิยนุช วงศ์เดชงาม
กำลังศึกษาต่อปริญาตรี ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

สมัครเรียน