ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อพิเศษ “บริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยังยืน (Cretive Business Management towards Sustainability)”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2023 (RTBEC 2023)

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวชิระนาวา ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เว็บไซต์เก่า