การส่งบทความวิชาการสามารถส่งโดย

 

การส่งบทความผ่านระบบ Easychair
https://easychair.org/my/conference?conf=thairtbec2024

* รูปแบบเอกสาร

 


 

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ได้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคล องค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการเผยแพร่การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถทางด้านวิชาการและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล


 

กระบวนการพิจารณาบทความ

 1. บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของบทความจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Blinded Review)

 2. ทั้งนี้หาก ผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขบทความ ผู้เขียนบทความสามารถดำเนินการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะที่ได้รับและส่งกลับมาภายในเวลาที่กำหนดเพื่อรับการพิจารณารอบสุดท้าย

 3. หลังจากที่ผู้เขียนบทความทำการส่งบทความฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาบทความจะดำเนินการพิจาณาบทความ ดังนี้

  • ยอมรับบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

  • ปฏิเสธบทความ

 4. ผู้เขียนบทความต้องดำเนินการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานประชุมวิชาการภายในเวลาที่กำหนด


คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.วสันต์ กันอ่ำ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ

Professor Amir Mahmood Western Sydney University
Zhao Zhonghua, Ph.D. Nanchang University
Assoc.Prof.Ing.Aleš Kocourek, Ph.D. Technical University of Liberec, Faculty of Economics.
คุณสุดคนึง ขัมภรัตน์ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Yaoping LIU, Ph.D. สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.ภรณี หลาวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข สถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า คณะระบบรางและการขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.กาญจนา ผลาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร. ฐิตินันท์ วารีวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

คณะกรรมการจัดงาน

รศ.ดร.สุรีรัตน์    อินทร์หม้อ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ทรรศิน   ศรีวราพงศ์ กรรมการ
ผศ.ดร.กนกพร   ชัยประสิทธิ์ กรรมการ
ผศ.ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ กรรมการ
ผศ.ดร.อุมาวสี    ศรีบุญลือ กรรมการ
ผศ.ดร.พุทธิวัต    สิงห์ดง กรรมการ
ผศ.ดร.สุรพร     อ่อนพุทธา กรรมการ
ดร.รังสรรค์  สุวรรณหงส์ กรรมการ
ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ กรรมการ
ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์ กรรมการ
ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา แบรทฮอลล์ กรรมการ
ดร.กนกอร แก้วประภา กรรมการ
ผศ.ดร.ณัทณรงค์  จัตุรัส กรรมการและเลขานุการ
ดร.กัตตกมล  พิศแลงาม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทัศนา    สุขเปี่ยม ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนพร    มีศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

รายการ วัน เดือน ปี
เริ่มรับบทความ 1 กันยายน 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 12 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ 15 กันยายน 2566 – 21 มกราคม 2567
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 15 กันยายน 2566 – 12 มกราคม 2567
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนปกติ 13-26 มกราคม 2567
วันประชุมวิชาการ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567

 

สมัครเรียน