การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and EconomicsConference

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

อีเมล์ติดต่อ:   rtbecnationcon@rmutt.ac.th

แผนที่การเดินทางมา มทร.ธัญบุรี

แผนที่ภายใน มทร.ธัญบุรี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ:

อ.ณัทณรงค์ จตุรัส
โทร. 091-805-7776

สมัครเรียน