รายการ วัน เดือน ปี
เริ่มรับบทความ 1 กันยายน 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 12 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ 15 กันยายน 2566 – 21 มกราคม 2567
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 15 กันยายน 2566 – 12 มกราคม 2567
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนปกติ 13-26 มกราคม 2567
วันประชุมวิชาการ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567

 

สมัครเรียน