รายการ วัน เดือน ปี
เริ่มรับบทความ 15 ธันวาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 30 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ 10 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 15 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนปกติ 15 ธันวาคม 2565 – 30 เมษายน 2566
วันประชุมวิชาการ 26 พฤษภาคม 2566

 

เว็บไซต์เก่า