คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.วสันต์ กันอ่ำ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ

Professor Amir Mahmood Western Sydney University
Zhao Zhonghua, Ph.D. Nanchang University
Assoc.Prof.Ing.Aleš Kocourek, Ph.D. Technical University of Liberec, Faculty of Economics.
คุณสุดคนึง ขัมภรัตน์ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Yaoping LIU, Ph.D. สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.ภรณี หลาวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข สถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า คณะระบบรางและการขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.กาญจนา ผลาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร. ฐิตินันท์ วารีวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

คณะกรรมการจัดงาน

รศ.ดร.สุรีรัตน์    อินทร์หม้อ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ทรรศิน   ศรีวราพงศ์ กรรมการ
ผศ.ดร.กนกพร   ชัยประสิทธิ์ กรรมการ
ผศ.ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ กรรมการ
ผศ.ดร.อุมาวสี    ศรีบุญลือ กรรมการ
ผศ.ดร.พุทธิวัต    สิงห์ดง กรรมการ
ผศ.ดร.สุรพร     อ่อนพุทธา กรรมการ
ดร.รังสรรค์  สุวรรณหงส์ กรรมการ
ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ กรรมการ
ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์ กรรมการ
ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา แบรทฮอลล์ กรรมการ
ดร.กนกอร แก้วประภา กรรมการ
ผศ.ดร.ณัทณรงค์  จัตุรัส กรรมการและเลขานุการ
ดร.กัตตกมล  พิศแลงาม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทัศนา    สุขเปี่ยม ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนพร    มีศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สมัครเรียน