ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปหลักสูตรนานาชาติ

โครงการหลักสูตรนานาชาติได้เริ่มจัดทำหลักสูตรขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2546 และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยรับนักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่าทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาโดยมี 2 สาขาวิชาคือ Business English และสาขาวิชา Information System กระทั่งปัจจุบันโครงการหลักสูตรนานาชาติมีการเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา คือ

1. International Business Administration

2. Logistics and Supply Chain Management

สมัครเรียน