ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำให้มีขอบข่ายของการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของนักศึกษาและความถนัดที่ผู้สำเร็จการศึกษาได้เลือกไว้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในสายงานบริหารธุรกิจ และสายงานคอมพิวเตอร์ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ให้ความสำคัญในสายงานทางด้านบริหารธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง เนื่องจากในการจัดการเรียนผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ส่งเสริมเป็นการเจ้าของกิจการได้ แต่หากไม่ต้องการสร้างอาชีพของตนเอง ผู้สำเร็จการศึกษายังคงสามารถทำงานในหน่วยงานทั้งด้านธุรกิจได้ทั้งหมด เนื่องจากมีความรู้ในเรื่อง การตลาด การจัดการ บัญชีและการเงิน หากผู้สำเร็จการศึกษาให้ความสำคัญในสายงานคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพในสายงานคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย ได้แก่ ผู้เขียนโปรแกรม ผู้จัดการข้อมูล-ประมวลผลข้อมูล หรือ ผู้ที่สามารถประยุกต์และนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรืออาจปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในแผนกไอทีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานด้านสารสนเทศในองค์การ ฯลฯ หากผู้สำเร็จการศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จะสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ ยูเซอร์เอ็กซ์พีเรียน

สมัครเรียน