สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เดิม คือ ภาควิชาประมวลผล สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดิมคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ สาขาวิชาได้เริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนเป็นภาควิชาลำดับที่ ๕ ของคณะบริหารธุรกิจ โดยเริ่มเปิดจัดการเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๙ หลังจากที่คณะบริหารธุรกิจได้เปิดจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจมาแล้ว ๑ ปี ในระยะแรกสาขาวิชาได้เปิดจัดการเรียนการสอน ณ ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กับสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งปัจจุบันคือ สถานที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาท ต่อมาหลังจากที่สถาบันเทคโนโลยีได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้น ณ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี สำเร็จ คณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาจึงได้ย้ายมาดำเนินการจัดทำการเรียนการสอนที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งคือที่ตั้งปัจจุบันของสาขาวิชา เริ่มต้นเปิดดำเนินการ ณ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา การจัดการเรียนของสาขาวิชานั้น สาขาวิชาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกของการจัดการเรียนการสอนนั้น สาขาวิชาได้ใช้รูปแบบการจัดเรียนการสอน ๒ รูปแบบ คือ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สำหรับ รับนักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องรับนักศึกษาที่สำเร็จในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ แต่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๔๘ ทำให้สาขาวิชาจำเป็นต้องยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันสาขาวิชาได้รับนักศึกษาในรูปแบบหลักสูตร ๔ ปี เปิดรับนักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษา และรูปแบบหลักสูตร ๔ ปีเทียบโอน เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน