โอกาสในการหางานทำ

เนื่องจากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ที่สำคัญ 2 ศาสตร์ คือ พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ทางการคอมพิวเตอร์ซึ่งได้แก่ การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้กว้างขวาง ได้แก่

  1. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามศาสตร์โปรแกรมที่ได้เรียนรู้มา
  2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบ เนื่องจากมีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำการศึกษาและออกแบบระบบ
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. เจ้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  5. ประกอบอาชีพอิสระ ตามความถนัดของนักศึกษา
  6. เจ้าของกิจการ นำความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐาน และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมกิจการ

 

สมัครเรียน