คุณสมบัติของผู้สมัครและการสอบ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า

  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางบริหารธุรกิจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต ในรายวิชา 05-301-604 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  3. มีผลสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 480 หรือ Computer Based ไม่ต่ำกว่า 157 คะแนน หรือ Internet Based ไม่ต่ำกว่า 54 คะแนน หรือมีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือมีผลสอบ CU-TUEP ได้คะแนนเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ำกว่า 480 หรือมีผลสอบ MU-TEST ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือมีผลสอบ RT-TEP เทียบเท่า IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนนและเทียบเท่า Password ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน ทั้งนี้ต้องเป็นผลการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมัครเรียน