การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา

  2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (ต้องยื่นผลสอบภาษาก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ) ดังนี้

2.1 ผลสอบ TOEFL

  1. Paper Based Total ไม่ต่ํากว่า 450 หรือ

  2. Computer Based Total ไม่ต่ํากว่า 133 หรือ

  3. Internet Based Total ไม่ต่ํากว่า 45 หรือ

  4. ผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า 4 หรือ

  5. ผลสอบ CU-TEP ไมต่ํากว่า 45 หรือ

  6. ผลสอบ RT-TEP ไม่ต่ํากว่า 4 หรือ

  7. ผลสอบ TOEIC ไม่ต่ํากว่า 520 หรือ

  8. ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 450

ทั้งนี้ต้องเป็นผลการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 

3.คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีการพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ โดยไม่นับหน่วยกิต โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ

สำนักงานโครงการปริญญาเอก 02-5494819 ,081-7952191
Website : https://bus.rmutt.ac.th/phd
E-MAIL : phd.bus.rmutt@hotmail.co.th

สํานักบัณฑิตศึกษา 02-5493697
Website : http://www.grad.rmutt.ac.th/

สมัครเรียน